Page 47

ABK_JUBILEUMSBOK

47 abk:s jubileumsbok heten att i framtiden kunna spegla den tid då de byggdes. Efter år 2000 bekostades arbetet av ABK, utan hjälp av statliga bidrag. Det är fortfarande en öppen fråga vem som ska utpekas som ansvarig för det undermåliga byggandet som kostat över 700 miljoner kronor att åtgärda. LEDNINGEN FÖR ABK bestämde att miljötänkandet skulle genomsyra hela organisationen. 1997 yppade sig ett tillfälle att utbilda de anställda i praktisk miljöteknik genom att låta personalen delta i renoveringen av fastigheten Kommendanten 8 i Kristianstads centrum. Detta är en av stadens äldsta fastigheter med anor från tidigt 1700-tal. ABK:s personal fick prova på traditionella hantverkstekniker och undervisades i materialkunskap. Meningen var att erfarenheten skulle användas i såväl nyproduktion som vid ombyggnad. Det var viktigt att återinföra de beprövade materialen och hantverksskickligheten i bostadsbyggandet.   En treplansfastighet helt byggd i trä var ett annat projekt som skulle utveckla företagets kunskaper i miljöriktigt byggande samt givetvis tjäna som marknadsföring och visa på ett nytt ansvarstagande i byggandet. Det är fastigheten Rapphönan 13 på Näsby som 2001 färdigställdes med tolv lägenheter i två huskroppar klädda i kärnvirke, målade med slamfärg. Alla bärande konstruktioner, även bjälklag, gjordes i trä. I början av 2000-talet bestämde sig ABK för att låta miljöhänsyn i ännu högre grad styra verksamheten. Med utgångspunkt i miljöpolicyn påbörjades arbetet med att införa ett miljöledningssystem som i sin förlängning skulle leda till att företaget uppfyller den internationella standarden ISO 14001. OMBYGGNADEN AV ÖSTERÄNG ledde också till ett ökat intresse för hur man utformar boendemiljön utanför lägenheterna och mellan husen. ABK:s byggnadschef Hans Rosenkvist utvecklade tillsammans med inhyrda arkitekter yttre och inre rum för sociala aktiviteter – något som det rådde brist på i den ursprungliga planen från 1970-talet. Genom lokalt omhändertagande av dagvatten anlades dammar och vattendrag med dekorativa stensättningar och sittmöbler. I de glasklädda loftgångarna bereddes plats för spontana möten. Överhuvudtaget lades stor vikt vid detaljer i detta förut så slarvigt byggda bostadsområde.


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above